O‘zaro tajriba alamashish ta’lim sifatini yanada yaxshilashga undaydi