Dzyudo: hakamlik qonun-qoidalarini bilish va uni amalda qo‘llay olish eng muhim jihatdir!